یه ربع به جنون
دفتر ترانه
خسرو کیان راد
نشر نگیما، تهران 1385