گلوله

                   

                                                         هنوز هم تفنگ، اسباب‌بازی کودکان ماست!

گلوله!

 

من یه گلوله توی هر تفنگم!

یه عضو ثابت تو میدونِ جنگم!

تنم به پوستِ تنِ هر کی خورده،

غلتیده تو خونِ خودشُ مُرده!

 

یه روز ویتنامِ محلِ کارم!

یه روز رو غزه وُ رو حُمص می‌بارم!

خوراکِ بچه‌های بغدادی‌ام!

یه مُهرِ باطل واسه‌ی شادی‌ام!

 

تابستونا سر می‌زنم به کابل!

زمستونا می‌رم جنوبِ لبنان!

هرجای دنیا که منُ ببینی،

هدف یکیه، قتل عامِ انسان!

 

فرقی نداره سپیدی یا سیاه!

لبریزِ از گناهی یا بی‌گناه!

میام سراغت هرکجا که باشی!

ممکنه یه لحظه دیگه نباشی!

 

من تنها یه واسطه توی جنگم

میونِ آدمای بی‌ترحم!

اگه که انگشت نخوره به ماشه

کاری ندارم به جونِ مردم!

 

دستِ کسایِ دیگه‌ای تو کاره!

سربازا مُهره‌های یه بازی‌ان!

برنده‌های اصلیِ ماجرا

کارخونه‌های اسلحه سازیَن!

 

من یه گلوله توی هر تفنگم!

یه عضو ثابت تو میدونِ جنگم!

تنم به پوستِ تنِ هر کی خورده،

غلتیده تو خونِ خودشُ مُرده!

 

3.7.12 22:06

Letzte Einträge: کتاب جدید

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen